Revision history of "Aborcja"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:28, 13 January 2020Colt71tile (Talk | contribs). . (1,116 bytes) (+1,116). . (Created page with "Niechciana ciąża bywa dużym problemem. Aborcja wydaje się wtedy jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Niezależnie od tego jaką ostatecznie decyzję podejmie kobieta, warto n...")
Retrieved from "http://fzpedia.org/Aborcja"